ZGŁASZANIE PRAC

1. Zarejestrowany Uczestnik Zjazdu może przesłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji, jak również zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych.

2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 21.02.2021 r.

3. Tematy dla autorów streszczeń:
• Białaczki i chłoniaki u dzieci
• Guzy lite u dzieci
• Neuroonkologia dziecięca
• Hematologia nieonkologiczna
• Leczenie wspomagające w onkologii i hematologii dziecięcej (w tym zakażenia)
• Przeszczepianie komórek macierzystych
• Późne powikłania po leczeniu onkologicznym i psychoonkologia

4. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku polskim.

5. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.

6. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
• pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
• podział pracy na: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

7. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.

8. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe, mają możliwość prezentacji prac.

9. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej:

a) prezentacje ustne:
• po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych, czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy

b) sesja plakatowa:
• prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu,
• szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.

10. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu www.zjazdptohd.pl w terminie do 21.02.2021 r.

11. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.

12. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.

13. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).

14. Oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.

15. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.

16. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.

17. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.